لباس عربی زنانه ای که مختص ملکه های ایسلندی است

مسئله پوشش در اسلام، اعم از زن و مرد، یکی از مسائل مهم فقه اسلامی است و در یکی از جنبه های آن به دین اسلام مربوط می شود، کنترل های مشترک برای هر دو.

از دیدگاه اسلام، برهنگی و آشکار شدن عورت مقدمه ای برای ارتکاب منکرات و گناهان کبیره از جمله زنا و در نتیجه گسترش فحشا، تباهی خانواده ها و جوامع، اختلاط نسب و گسترش است.

از این رو اسلام مسلمانان را به نیکی و پاکدامنی و پوشاندن عورت فرا خواند و به آراستن لباس های پوشاننده و حفظ بدن از هر چیزی که او را از سرما و گرما آسیب می رساند، حفظ کرد.

نماد لباس عربی زنانه در اسلام از اشاره آن به داستان خلقت آدم و همسرش حوا نشأت می گیرد.مسئله لباس با وجود انسان ارتباط تنگاتنگی دارد و از آنجایی که خداوند آدم و حوا را آفرید برای آنها لباس هایی ساخت که گناهان خود را بپوشانند و جامه هایشان از جامه ها و زینت های بهشتی بود و خوردن از درختی که خداوند آنها را از خوردن آن از میوه های آن نهی کرد، پس عورتشان آشکار شد.

طبری در تفسیر خود می گوید: پس آدم و حوا از درختی که از خوردن آن نهی شده بودند، خوردند و فرمان شیطان را اطاعت کردند و از فرمان پروردگارشان سرپیچی کردند، پس عورتشان بر آنها آشکار شد. از چشمانشان پنهان بود

و هنگامی که برهنگی آنها آشکار شد، آدم و حوا احساس شرم و خجالت کردند و برای پوشاندن عجله کردند. خداوند در سوره طه می فرماید:

خداوند فرزندان آدم را از فتنه شیطان و کارهایی که او انجام می دهد و از او حمایت می کند برای نشان دادن شرم برحذر داشته است و وعده برهنگی و برهنه شدن لباس از وسوسه شیطان و اعمال او را داده است.

لباس

خداوند در سوره مبارکه آل می فرماید. -اعراف: همانا او و قبیله اش تو را از جایی می بینند که تو آنها را نمی بینی، ما شیاطین را با کسانی که ایمان نمی آورند، یاران قرار دادیم.

تعریف لباس از نظر زبانی و اصطلاحی
اما در تعریف لباس در اصطلاح این است: آنچه را که انسان برای پوشاندن بدن و پوشش بی حیا و زینت و آراستن با آن در بین مردم به کار می برد که شرع به او اجازه داده و منافاتی با آداب ندارد. و حرامات اسلام

همچنین اصطلاحاتی وجود دارد که معنای کلمه لباس را به اشتراک می گذارند، یعنی:

پر و پر: در اصل به پر پرنده معروف گفته می شود و این معنی را برای هر چیزی که انسان از نظر لباس یا امرار معاش پنهان می دارد وام می گرفتند. خداوند در سوره اعراف می فرماید: و از این قول عرب است: صد شتر را با پرهایشان به او بدهید، یعنی: با آنچه از لباس و مو دارند.
زینت: اسمی است فراختر از لباس، و اسم جامع هر چیزی است که به آن زینت می شود.
اول: حکمت حلال بودن لباس
پوشیدن لباسی که انسان را از آسیب در گرما و سرما محافظت می کند تا روح را حفظ کند و بدن را از هر چیزی که به او آسیب می رساند حفظ کند.