صادرات هلو زعفرانی اصفهان

با آنکه هلو زعفرانی از جمله میوه های اصفهان بشمار نمی آید اما شرکت های مختلفی در این استان برای صادرات تلاش می کنند.
هلو زعفرانی همانند سیب قرمز دماوند از میوه هایی ست که جنبه های صادراتی خوبی داشته و مصرف کننده های زیادی در داخل و خارج از کشور آنها را در نظر دارند. لذا صادر کننده های زیادی بر روی فروش در دیگر کشورها فعالیت دارند.

در استان اصفهان شرکت ها با سرمایه گذاری به صورت ویژه بر روی هلو زعفرانی و سیب قرمز میانه توانسته اند بازاریابی دقیقی صورت داده و این میوه را به صورت عمده در دیگر کشورها آن طور که باید به فروش رسانند.