تولید بهترین هلو زعفرانی شمال

چرا استان های شمال کشور یکی از بهترین مکان ها برای تولید هلو زعفرانی بوده و معمولا مقادیر زیادی از این مناطق عرضه می شوند؟

هلو و سیب ترش خارجی یکی از میوه های مناطق معتدل بوده که معمولا در مناطقی رشد بسیار خوبی دارد که شرایط اقلیمی رطوبت زیادی به منطقه می دهد.

به این ترتیب می توان گفت مناطق شمالی کشور به منظور کشت هلو مناسب می باشند.

اغلب کسانی که هلو زعفرانی و سیب سبز خارجی را در استان های شمالی کشت می کنند به خوبی می دانند که باید در کدام مناطق آن را کشت کرده و به منظور افزایش میزان تولید خود چه فاکتورهایی را در نظر گیرند.